Regulamin uczestnictwa w III Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Europy-Środkowo Wschodniej Eufonie

I WYDARZENIA W RAMACH FESTIWALU

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w III Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Europy
  Środkowo-Wschodniej Eufonie (dalej zwanym „Festiwalem”) organizowanym przez Narodowe Centrum
  Kultury.
 2. W ramach Festiwalu odbędą się wydarzenia:
 • 19.11.2021, godz. 19:30, Sala koncertowa Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, Warszawa, koncert
  Bujnicka / Kryger / Kozłowski / Gierlach / Chór Filharmonii Narodowej / Sinfonia Varsovia / Nagy
 • 19.11.2021, godz. 22:00, Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56, Warszawa, wernisaż
  Dialog z żydowskimi kantorami / Curran
 • 20-27.11.2021, godz. 14:00-20:00, Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56, Warszawa,
  wystawa Dialog z żydowskimi kantorami
 • 20.11.2021, godz. 19:30, Sala koncertowa Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, Warszawa, koncert
  Długosz / NOSPR / Tali
 • 20.11.2021, godz. 22:00, Teatr Palladium, ul. Złota 9, Warszawa, koncert Górecki Transformed / Adam
  Bałdych Quartet
 • 21.11.2021, godz. 14:15, Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8, Warszawa,
  koncert Konieczny i Napierała / recital wokalny
 • 21.11.2021, godz. 16:00, Kościół Ewangelicko-Augsburski Św. Trójcy, plac Stanisława Małachowskiego
  1, Warszawa, koncert Chór Radia Łotewskiego / Klava
 • 21.11.2021, godz. 19:30, Zamek Królewski, Sala Wielka (Balowa), plac Zamkowy 4, Warszawa, koncert
  Olga i Natalia Pasiecznik / recital wokalny
 • 22.11.2021, godz. 19:30, Sala koncertowa Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, Warszawa, koncert
  Wawrowski / Sinfonia Varsovia / Wolińska
 • 23.11.2021, godz. 19:30, Zamek Królewski, Sala Wielka (Balowa), plac Zamkowy 4, Warszawa, koncert
  Freszel / Böhmová / Kwartet Śląski
 • 24.11.2021, godz. 19:30, Sala koncertowa Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, Warszawa, koncert
  Tchumburidze / Estońska Narodowa Orkiestra Symfoniczna / Elts
 • 25.11.2021, godz. 19:30, Sala kameralna Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, Warszawa, koncert
  Kobekina / Okros / Recital wiolonczelowy
 • 26.11.2021, godz. 19:30, Sala koncertowa Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, Warszawa, koncert
  Górecka / Słowacka Orkiestra Warchala / Camerata Silesia / Danel
 • 26.11.2021, godz. 22:00, Akwarium Klub, ul. Krakowskie Przedmieście 60a, Warszawa, koncert
  SEPR – interpretacje / Oval / Sienkiewicz
 • 27.11.2021, godz. 19:30, Sala koncertowa Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, Warszawa, koncert
  Vondráček / Orkiestra Filharmonii Narodowej / Boreyko
  zwane dalej „Koncertami”.

II WSTĘP NA TEREN KONCERTÓW

 1. Wstęp na teren Koncertów odbywa się poprzez stawienie się w oznaczonej strefie wejściowej i polega na:
  a) Weryfikacji biletu, wejściówki lub zaproszenia przez obsługę Koncertów,
  b) Wykazaniu posiadania maseczki ochronnej,
  c) Dezynfekcji dłoni,
  d) Pomiaru temperatury uczestnikowi Koncertów,
  e) Wypełnieniu przez uczestnika oświadczenia o stanie zdrowia.
 2. Uczestnik Koncertów jest zobowiązany do zakrycia nosa i ust maseczką ochronną, dezynfekcji dłoni oraz
  pomiaru temperatury przed wejściem na teren Koncertów.
 3. Organizator zobowiązany jest odmówić wstępu na teren Koncertów:
  a) osobom nie posiadającym maseczki,
  b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w ust. 1,
  c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
  psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
  pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub
  substancje psychotropowe,
  e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie
  dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

III INFORMACJE DLA WIDZÓW

 1. Na terenie Koncertów obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Każdy uczestnik Koncertów jest
  zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązku zakrywania twarzy nie wymagamy w przypadku:
  1) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
  2) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń
  rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym,
  znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust
  lub nosa (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane, jednakże
  należy złożyć ustną deklarację o tym fakcie przy wejściu na teren Koncertu)
 3. Nakazuje się zachowanie bezpiecznego dystansu między uczestnikami Koncertu przed i po Koncercie (1,5
  m).
 4. Obowiązek zachowania dystansu przed i po Koncercie nie dotyczy widza, który:
  a) uczestniczy w Koncercie z osobami, z którymi wspólnie zamieszkuje lub gospodaruje.
  b) uczestniczy w Koncercie z dzieckiem do 13. roku życia,
  c) jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  d) ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie i uczestniczy w Koncercie z
  opiekunem,
 5. Podczas Koncertów należy stosować się do zaleceń obsługi co do sposobu:
  str. 3
  a) wchodzenia na teren Koncertów
  b) zajmowania miejsc
  c) opuszczania terenu Koncertów
 6. Uczestnik Koncertów zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń odpowiednich
  służb, jaki i poleceń Organizatora oraz służb porządkowych.
 7. Uczestnicy Koncertów oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Koncertów obowiązani są
  zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Koncertach, a w
  szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
 8. Organizator informuje, że Koncerty są transmitowane i rejestrowane. Organizatorzy utrwalają przebieg
  Koncertu dla celów dokumentacji, promocji NCK oraz Koncertu obecnie i przyszłych latach oraz na
  potrzeby eksploatacji nagrania na profilach społecznościowych (YouTube, Facebook) Narodowego
  Centrum Kultury przez okres maksymalnie 5 lat. Wizerunek osób przebywających na Terenie Koncertów
  może zostać utrwalony w ramach nagrania Koncertu, a następnie rozpowszechniany w wymienionych
  niniejszym punkcie celach.
 9. Uczestnictwo w Koncercie jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik w pełni zdaje sobie sprawę
  z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia spowodowanego wirusem SARS-CoV-2,
  wynikającego z udziału w Koncercie z udziałem publiczności podczas trwania epidemii.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARSCoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania Koncertu.
 11. Na terenie Koncertów obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 12. Rejestrowanie dźwięku, fotografowanie lub nagrywanie podczas Koncertów przez widzów jest
  zabronione.
 13. Widzowie nie stosujący się do poleceń obsługi widowni w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu
  lub stwarzania zagrożenia dla innych widzów, zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca Koncertu.
 14. Organizator niniejszym informuje, że spoczywa na nim prawny obowiązek udostępnienia listy
  uczestników Koncertu i pracowników obsługujących Koncert odpowiednim służbom – Powiatowej Stacji
  Sanitarno-Epidemiologicznej w związku z czynnościami podejmowanymi przez te służby w celu
  zwalczania epidemii, na ich żądanie.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Niniejszy Regulamin dostępny będzie przy wejściu na teren Koncertów oraz na stronie eufonie.pl.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę
  zapewnienia prawidłowego przebiegu Koncertu oraz bezpieczeństwa uczestnikom Koncertu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.07.2021 roku.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej lub decyzje władz publicznych
  wynikających ze stanu pandemii COVID-19, skutkujących ograniczenie prowadzenia części działalności lub
  podejmowania części czynności.
  str. 4
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
  kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Załącznikami do regulaminu są:
  a) klauzula informacyjna,
  b) oświadczenie uczestnika.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Narodowe Centrum Kultury informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z
uczestnictwem w Koncertach organizowanych przez ww. Instytucję.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy
  ul. Płockiej 13;
 2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@nck.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  a) w przypadku danych zawartych w oświadczeniach o stanie zdrowia:
  a. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów
  związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona
  przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich
  standardów jakości i bezpieczeństwa opieki (dane osobowe w postaci informacji o stanie
  zdrowia).
  b. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu umożliwienia udziału w wydarzeniu na
  podstawie regulaminu (dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail
  zawarte w oświadczeniu),
  b) w postaci ewentualnego zarejestrowanego wizerunku – zgodnie z postanowieniami regulaminu
  przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu umożliwienia udziału w
  wydarzeniu,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługi na rzecz
  Administratora – w tym usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, oraz
  podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa w tym Główny Inspektorat Sanitarny,
 5. Pani/Pana dane osobowe:
  a) W postaci zarejestrowanego podczas wydarzeń wizerunku przetwarzane będą przez cały okres realizacji
  promocji Koncertu, Festiwalu oraz Narodowego Centrum Kultury przez Administratora,
  str. 5
  b) Z oświadczeń o stanie zdrowia:
  a. w postaci informacji o stanie zdrowia – stanowiące szczególną kategorię danych przetwarzane będą
  przez Administratora przez 2 tygodnie od daty Wydarzenia a następnie zostaną usunięte.
  b. znajdujące się w oświadczeniu o stanie zdrowia i nie stanowiące danych szczególnych kategorii – w
  postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail przetwarzane będą przez Administratora przez 2 tygodnie od
  daty Wydarzenia a następnie zostaną usunięte,
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
  przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach
  określonych w przepisach RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych:
  a) umożliwiających udział w Koncertach na podstawie regulaminu jest warunkiem udziału w Koncertach,
  b) znajdujących się w oświadczeniu o stanie zdrowia – jest niezbędne dla wzięcia udziału w Koncercie

Załącznik nr 2 do REGULAMINU UCZESTNICTWA W III MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Eufonie

Warszawa, dnia …………………………………………..

……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko

……………………………………………………………………..

Adres e-mail do kontaktu

Oświadczenie

Zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opublikowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:

dobrowolnie oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (COVID) oraz w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/am kontaktu z osobami chorymi.

Równocześnie oświadczam, że nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

     ……..……………………………..

Zobacz pełną klauzulę RODO ▾

Organizatorzy

Mecenas

Partnerzy

Bilety

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

NIP: 525-235-83-53
REGON: 140-468-418